bilgi@hanonu.bel.tr (0366) 497 51 95-96
METRUK YAPI İLANI Tarihi: 10.07.2020

Hanönü Belediye Başkanlığı - Kastamonu

İlçemiz merkezinde Hanönü Belediyesince tespit edilen metruk yapılar ile bir kısmı veya tamamının yıkılacak derecede tehlikeli olan 196 ada 5 parseldeki sahiplerinin adrese dayalı nüfus kayıtlarına ulaşılamaması nedeniyle, 3194 sayılı kanunun 39. Maddesine istinaden yıkım işlemlerinin yapılabilmesi için 30 gün süreyle belediyemizin internet sitesinde yayınlanmaktadır.

 

Yıkılacak derecede tehlikeli yapılar:

Madde 39 –(Değişik fıkra:4/7/2019-7181/12 md.) Genel güvenlik ve asayiş bakımından tehlike arz ettiği valilikçe tespit edilen metruk yapılar ile bir kısmı veya tamamının yıkılacak derecede tehlikeli olduğu belediye veya valilik tarafından tespit edilen yapıların sahiplerinin adrese dayalı nüfus kayıt sistemindeki adreslerine tehlike derecesine göre bunun izalesi için belediye veya valilikçe üç gün içinde tebligat yapılır.Yapı sahibine bu şekilde tebligat yapılamaması hâlinde bu durum tebligat yapan idarenin internet sayfasında 30 gün süre ile ilan edilir ve tebligat varakası tebliğ yerine kaim olmak üzere tehlikeli yapıya asılır ve keyfiyet muhtarla birlikte bir zabıtla tespit edilir. Malik dışında binada ikamet amacıyla oturanlara da ayrıca tahliye için tebligat yapılır.(Değişik fıkra:4/7/2019-7181/12 md.)Tebligatı veya ilanı müteakip 30 günü geçmemek üzere ilgili idarece belirle-nen süre içinde yapı sahibi tarafından tehlikeli durumun ortadan kaldırılmaması hâlinde, tehlikenin giderilmesi veya yıkım işleri belediye veya valilikçe yapılır ve masrafı % 20 fazlası ile yapı sahibinden tahsil edilir.Alakalının fakruhali tevsik olunursa masraf belediye veya valilikçe bütçesinden karşılanır. Tehlike durumu o yapı ve civarının boşaltılmasını icab ettiriyorsa mahkeme kararına lüzum kalmaksızın zabıta marifetiyle derhal tahliye ettirilir.